Nó có thể là thú vị:

Ky quai - Lựa chọn kim cương

Tôi thích nhìn thấy ở đó cũng: